مسجد پای برج
 
آب انبار پای برج
 
حمام سریزد
 
آب انبار حاج ابوالقاسم
 
آب انبار سریزد
 
چاپارخانه
 
حسینیه سریزد
 
مسجد جامع سریزد
 
خانه قدیمی
 
رباط کهنه
 
رباط نو